Strona Główna
    27.11.2020 | 0 ogłoszeń | 26127 odświerzeń

ZALOGUJ SIĘ

DODAJ BEZPŁATNE OGŁOSZENIE

UMIEŚĆ SWOJĄ REKLAMĘ

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego www.findme24.eu


§1. Postanowienia ogólne


1. „Quandt” (zwany w dalszej części Usługodawcą) prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą
    przy ul. Żubardzkiej 10/7, 91-022 Łódź udostępnia portal internetowy www.findme24.eu, który
    umożliwia zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń usługobiorców.
2. Usługodawca może zmienić zakres świadczonych usług, o ile nie pogorszy to dotychczasowych usług świadczonych
    dla Usługobiorcy, poprzez ich modyfikację i rozszerzenie, w miarę rozwoju i powstania nowych
    technologii telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa.
3. Usługodawca może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie usług, w szczególności związane
    z ofertami specjalnymi.
4. Niniejszy Regulamin określa:
    a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy na portalu internetowym findme24.eu,
    b. zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy,
    c. zasady ponoszenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy portalu Finme24.eu.
    d. zasady postępowania reklamacyjnego świadczonych usług.
5. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 2.Definicja pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego findme24.eu.
b. Usługodawca - Administrator ,,Quandt”, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi, przy
    ul. Żubardzkiej 10/7, posiadający nr NIP 731-100-70-19.
c. Usługobiorca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca Konto oraz korzystająca z usług świadczonych drogą
    elektroniczną przez Portal findme24.eu .
d. Konto - zbiór danych osobowych oraz informacji o osobie Usługobiorcy, niezbędny do zarządzania nimi
    przez Usługodawcę,
e. Formularz rejestracyjny - formularz służący do założenia Konta przez Usługobiorcę,
f. Portal - witryna należąca do Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, pod
    adresem: findme24.eu.
g. Usługi - wszelkie świadczone drogą elektroniczną usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

§ 3.Zawarcie umowy


1. Warunkiem skorzystania przez Usługobiorcę z możliwości zamieszczenia ogłoszenia jest założenie na portalu
    internetowym findme24.eu Konta osobistego.
2. Do utworzenia przez Usługobiorcę Konta niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
3. Umowa o świadczenie sług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza rejestracyjnego
    (dalej zwanego Formularzem) oraz zaakceptowania Regulaminu i polityki prywatności poprzez kliknięcie
    ,,akceptacja” w odpowiednie pole.
4. Usługobiorca wypełnia Formularz poprzez podanie loginu
    (imię i nazwisko bądź adres poczty elektronicznej) oraz hasła.
    Prawidłowe wypełnienie Formularza powoduje uruchomienie przez
    Usługodawcę Konta osobistego Usługobiorcy.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia określonych w Formularzu rubryk, w których wskaże:
    a. imię i nazwisko,
    b. adres e-mail,
    c. numer telefonu.
6. Usługobiorca ma możliwość umieszczenia swojego wizerunku na Koncie.
7. Umieszczone przez Usługobiorcę na Koncie dane, o których mowa w pkt. 4, służą do
    stworzenia osobistego profilu Usługobiorcy.
8. Usługobiorca, po wprowadzeniu do Formularza danych, o których mowa w pkt, 5, oświadcza jednocześnie, iż
    wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

§4 .Warunki świadczenia usług


1. Warunkiem możliwości korzystania z Portalu fidme24.eu jest m.in. dostęp do Internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych
    (w tym Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari itp.).
2. Usługodawca nie jest dostawcą Internetu.
3. Usługobiorca samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która musi być zgodna ze stanem faktycznym.
     Treść musi w jednoznaczny sposób opisywać produkt/usługę.
4. Ogłoszenie musi dotyczyć jednego przedmiotu/usługi, treść ma określać czy cena dotyczy jednej sztuki czy kompletu.
5. Zamieszczanie ogłoszeń przez Usługobiorców jest bezpłatne w każdej kategorii.
6. Usługodawca chroni dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.
7. Serwer umożliwia bezpłatną publikację i wyszukiwanie ofert produktów, usług i pozostałego mienia osób prywatnych
    i podmiotów gospodarczych Usługodawca. Usługodawca nie może ogłaszać bezpośrednio działalności gospodarczej
    (niezależnie od tego, czy działalność ta jest zarejestrowana, czy też nie). Ogłoszenie może dotyczyć tylko
    konkretnego przedmiotu, tj. jednej sztuki, jednego koloru, kształtu, typu i rozmiaru. Na przykład biuro nieruchomości
    nie może ogłaszać swojej działalności (kupimy Twój dom, ...), ale tylko konkretną oferowaną nieruchomość.
    Autokomis może ogłaszać tylko określony samochód, a nie swoje usługi i firmę jako całość. Zakaz ten dotyczy również
    poszukiwanych przedmiotów i skupu. Findme24.eu nie jest katalogiem produktowym. Aby wypromować swoją
    firmę, skorzystaj z promowania się w dziale reklama.
8. Wszystkie usługi Findme24.eu są użytkownikom udostępniane bezpłatnie. Wyjątkiem jest naliczanie opłat za reklamy.
9. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w ogłoszeniu, niepublikowania ogłoszenia
    w ogóle lub usunięcia ogłoszenia z oferty, jeśli będzie ono sprzeczne z przepisami prawa Polskiego, regulaminem
    ogłoszeń Findme24.eu lub dobrymi obyczajami.
10. Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, jeżeli, zważywszy na jego tekst, jest ono umieszczone w złym dziale lub jeżeli
    ogłoszenie sprawia wrażenie, że użytkownikiem jest w tym przypadku inna osoba prawna lub fizyczna. Właściciel
    ma prawo usunąć ogłoszenie, nawet jeżeli tylko podejrzewa, że narusza ono regulamin portalu Findme24.eu.
11. Umieszczone ogłoszenie będzie publikowane bezpłatnie przez 3 miesiące. Po upływie tego okresu zostanie
    ono automatycznie usunięte wraz ze wszystkimi danymi wpisanymi przez Użytkownika podczas umieszczania
    ogłoszenia.
    W momencie usunięcia ogłoszenia użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem tego faktu. Maksymalna liczba
    niepozycjonowanych ogłoszeń na użytkownika wynosi 50.
12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie chciał usunąć ogłoszenie przed upływem okresu
    publikacji, musi to zrobić sam, przy użyciu hasła kontrolnego dla odpowiedniego ogłoszenia.
13. Właściciel tylko pośredniczy w kontakcie między nabywcą a sprzedawcą, a tym samym nie ponosi żadnej
    odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.
14. Właściciel portalu fidne24.eu nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych Użytkownika
    znajdujących się w ogłoszeniu lub pozyskanych przez nielegalną ingerencję w system ze strony osoby trzeciej.
    Użytkownik wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie danych podanych przy rejestracji i danych statystycznych.
15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników usług Findme24.eu
    ani za sposób korzystania przez nich z usług portalu. Nie ponosi również odpowiedzialności
    za jakiekolwiek nadużycie usług portalu przez jego użytkowników lub osoby trzecie. 
16. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których użytkownik lub osoby trzecie zaznałyby
    bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w następstwie lub w związku z korzystaniem z usług portalu
    Findme24.eu. Nie ponosi on odpowiedzialności za szkody, których użytkownicy lub osoby trzecie doznają
    w wyniku niemożności korzystania z usług Findme24.eu lub w bezpośrednim albo pośrednim związku z tym faktem. 
17. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za to, aby treść ogłoszenia i/lub zdjęcia albo inne pliki dołączone
    do ogłoszenia nie naruszały praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję
    w prawa osób trzecich przez ogłoszeniodawcę. 
18. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi ogłoszeniodawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
    za treść ogłoszenia. Zamieszczając ogłoszenie, ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania powyższych
    warunków oraz właściwych przepisów ustawowych.
19. Jeżeli ogłoszeniodawca dołączy do ogłoszenia zdjęcia, których jest autorem, z chwilą ich zamieszczenia
    na portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej udziela on właścicielowi portalu findme24.eu bezpłatnej
    licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć przez okres publikowania Ogłoszenia na portalu internetowym
    lub w aplikacji mobilnej oraz na sposoby ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem portalu i aplikacji
    mobilnej w myśl niniejszego regulaminu.
20. Ogłoszeniodawcy nie wolno dołączać do ogłoszenia zdjęć pochodzących z ogłoszeń innych sprzedawców, ich
    autorstwa, przedstawiających sprzedawany przez nich towar.
21. Właściciel portalu findme24.eu oświadcza, że zarządzając usługami portalu Findme24.eu dokłada i będzie
    dokładać wszelkich starań oraz działać z należytą starannością, tak aby zminimalizować wszelkie możliwe
    zagrożenia, na które przy prawidłowym korzystaniu z usług Findme24.eu mogliby być narażeni jego
    użytkownicy lub osoby trzecie.
22. Właściciel portalu findme24.eu ma prawo bez zgody Użytkowników i bez ich wcześniejszego powiadamiania
    wprowadzać zmiany lub innowacje usług portalu.
23. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od chwili ich opublikowania. Właściciel zastrzega sobie
    prawo do zmiany regulaminu.

§ 5.Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy


1. Usługodawca zobowiązany jest do stałego świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy z zastrzeżeniem okresów
    opisanych w  pkt d., e., f.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
    a. modyfikowania świadczonych usług, narzędzi bądź sposobu działania Portalu findme24.eu, przez
        dokonywanie zmian Regulaminu,
    b. odmowy świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy bądź usunięcia Konta w przypadku naruszania przez
        niego Regulaminu,
    c. wysyłania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatów organizacyjnych, technicznych, transakcyjnych
        oraz prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz świadczeniem usług,
    d. okresowego zaprzestania świadczenia usług w związku z pracami konserwacyjnymi bądź modyfikacyjnymi
        na Portalu,
    e. okresowego zaprzestania świadczenia usług wynikającego z braku dostępu do sieci teleinformatycznej
        powstałej m.in. w wyniku siły wyższej bądź awarii, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
    f. zablokowania dostępu do danych Usługobiorcy, jeżeli zawierają one treści niezgodne z Regulaminem, w tym
        treści pornograficzne, erotyczne, a także wszelkie treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami
        oraz interesem Usługodawcy.
3. Usługodawca ma prawo zarządzać usługami za pośrednictwem Konta na portalu findme24.eu .
4. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od:
    a.  podawania nieprawdziwych, nieaktualnych danych osobowych oraz informacji,
    b. podejmowania wszelkich działań mogących uniemożliwiać bądź utrudniać funkcjonowanie Portalu,
    c. użytkowania usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający
        prawa i dobra osobiste osób trzecich oraz interes Usługodawcy.
    d. Udostępnienie przez Usługobiorcę na osobistym Koncie swojego wizerunku jest równoznaczne
        z wyrażeniem zgody na takie udostępnienie.
    e. Usługobiorca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Usługodawcę o wszelkich znanych mu
        przypadkach naruszenie Regulaminu, oraz umieszczania danych i informacji o bezprawnym charakterze, a
        Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia przewidzianych prawem działań w celu wyeliminowania ww. działań.

§.6 Ochrona danych osobowych


1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony prywatności Usługobiorcy. Polityka prywatności stanowi załącznik
    nr 1 niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wymagane w procesie zawierania, zmiany bądź rozwiązania
    umowy o świadczenie usług, a także w celu właściwej realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, zgodnie
    z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w ustawie
    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
4. Usługodawca pozostaje administratorem danych osobowych, dochowując należytej staranności przy ochronie
    anych osobowych.
5.  Administrator danych obowiązany jest zastosować wszelkie środki techniczne i organizacyjne
    zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
    kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć
     dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
    nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
    lub zniszczeniem, zgodnie z wymaganiami przewidzianym w art. 36 – 39 a ustawy z dnia
    29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji świadczenia usług
    drogą elektroniczną.
7. Usługobiorca obowiązany jest do przekazywania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym, w
    sposób nienaruszający praw osób trzecich.
8. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość dokonywania zmian danych osobowych.

§7. Kontakt z Usługodawcą


1. Usługobiorca ma możliwość kontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu biuro@findme24.eu .
2. Opłata za połączenie z wyżej wskazanym numerem telefonu nie przewyższa wysokości opłat przewidzianych
    za zwykłe połączenia telefoniczne.

§ 8. Odpowiedzialność


1. Zarówno Usługodawca, jak i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła
    w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przewidzianych niniejszym
    Regulaminem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynika z okoliczności, za
    które strona nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich).
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
    a. nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
    b. wskazania przez Usługobiorcę niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym danych bądź informacji,
    c. powstania szkody będącej następstwem braku ciągłości dostarczania usług, wskutek
        okoliczności, opisanych w Regulaminie lub  za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
        (w tym siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich itp.),
    d. utratę danych przez Usługobiorcę w wyniku działań zawinionych przez Usługobiorcę, działania czynników
        zewnętrznych (w tym awarii sprzętu, sieci teleinformatycznej) bądź w następstwie
        okoliczności, niezależnych od Usługodawcy (działanie lub zaniechanie osób trzecich),
    e. zamieszczania przez Usługobiorcę danych lub informacji za pośrednictwem usług, które to dane lub
        informacje naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
    f. wyrządzenia przez Usługobiorcę szkody osobom trzecim w następstwie korzystania z usług, w sposób
        sprzeczny z Regulaminem,
    g. powstania szkody w związku z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, który dopuścił
        się naruszenia postanowień Regulaminu.
    h. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Usługodawcy

§ 9. Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Usługobiorca uprawniony jest do składania reklamacji w sprawach dotyczących świadczonych na jego rzecz usług.
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, przedmiot reklamacji, a także
    okoliczności jej dotyczące.
3. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres poczty elektronicznej:
    biuro@findme24.eu bądź wzoru formularza dostępnego na stronie Portalu.
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu
    otrzymania reklamacji.
5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o decyzji będącej wynikiem rozpatrzenia reklamacji za
    pośrednictwem poczty elektronicznej Usługobiorcy.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Usługobiorcy nie przysługuje
    ponowne rozpoznanie reklamacji.

§ 10.Rozwiązanie umowy o świadczenie usług


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron w dowolnym terminie.
2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług poprzez samodzielne usunięcie osobistego Konta.
3. Usługobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailowo: biuro@findme24.eu
    bądź korzystając ze wzoru Formularza odstąpienia dostępnego na stronie Findme24.eu.
4. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy, Usługodawcy przysługuje
    prawo do proporcjonalnego zatrzymania środków pieniężnych za wykonaną przez Usługodawcę usługę, licząc
    do dnia odstąpienia od umowy – dotyczy reklamy.
5. Usługodawca zastrzega możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym, w tym
    zachowuje prawo usunięcia Konta Usługobiorcy na wypadek:
    a. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu/umowy,
    b. powzięcia przez Usługodawcę informacji, iż nazwa Konta oraz dane osobowe Usługobiorcy są
        nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, a także naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Usługodawcy,
    c. użytkowanie Konta przez Usługobiorcę w sposób niezgodny z przeznaczeniem portalu,
    d. usunięcie adresu poczty elektronicznej, który służył do założenia Konta na portalu.
6. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, z którym Usługodawca
    w trybie określonym w pkt. 5 rozwiązał uprzednio umowę.
7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę
    niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11.Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:
    a. wobec konieczności realizacji decyzji organu administracji publicznej bądź orzeczenia sądu,
    b. wobec konieczności dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
    c. wobec konieczności wprowadzania zmian Portalu, będących wynikiem postępu technologicznego oraz technicznego.
3. Brak akceptacji zmian w Regulaminie uprawnia Usługobiorcę do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Usługodawca wskazuje, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
    oraz dochodzenia roszczeń.
5. Informacje o procedurach, o których mowa w pkt. 4, można znaleźć m.in. na stronie www.uokik.gov.pl bądź
    w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Wszelkie spory pomiędzy stronami powinny zostać rozwiązane w drodze polubownego rozwiązania sporu.
7. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Regulaminu lub Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwe
    dla siedziby Usługodawcy.
8. Usługodawca udostępnia na stronie portalu nieodpłatnie Regulamin, celem zapoznania się z jego treścią.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
    usług drogą elektroniczną  oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o chronię danych osobowych.
10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 - Przedmioty zabronione
Jakiekolwiek interfejsy API bezpośrednio podłączone do portalu Findme24.eu można użytkować tylko za zgodą
    administratora Findme24.eu, w przeciwnym razie aplikacja lub użytkownicy korzystający z takich aplikacji
    zostaną zablokowani. Zabrania się Usługobiorcy zamieszczać ogłoszeń dotyczących:
1. Przedmiotów pornograficznych, szczególnie z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, przemocy oraz zwierząt,
2. Przedmiotów namawiających do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym lub wyznaniowym,
3. Przedmiotów nielegalnych, naruszających prawa autorskie,
4. Przedmiotów zagrażających życiu,
5. Materiałów wybuchowych (fajerwerki, świece dymne, kapiszony),
6. Napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, środków odurzających,
7. Organów ludzkich i zwierzęcych,
8. Kluczy seryjnych sprzedawanych bez oryginalnego oprogramowania,
9. Broni i amunicji,
10. Nazw stron internetowych i logo firmy, dużej liczby gwiazdek, wykrzykników i podobnych znaków
    (zarówno w tekście ogłoszenia, jak i zamiast zdjęć lub na zdjęciach), zdjęć w ramkach;
11. Kuracji odchudzających;
12. Systemów marketingu sieciowego (Multilevel, MLM) i systemów prowizyjnych;
13. Mailingu i pozostałych rodzajów łatwych zarobków;
14. Kopiowania dyskietek, płyt CD, DVD;
15. Działalności gospodarczej i produktów na zamówienie (nie dotyczy sekcji Reklama);
16. Multiplikacji ogłoszeń dotyczących tego samego typu produktów nowych, nieużywanych;
17. Nieograniczonej ilości produktów;
18. Towaru kupionego wyłącznie w celu odsprzedaży (zarobku);
19. Podróbek, kopii, imitacji;
20. Chiptuningu, powerboxów, zestawów diagnostycznych, antyradarów itp.;
21. Dokumentów i kart technicznych;
22. Paliw;
23. Skupów;
24. Ogłoszeń erotycznych, akcesoriów i gadżetów erotycznych;
25. Live chatów i pracy tancerek, escort girls, promotorek i hostess za granicą;
26. Pożyczek, kredytów konsumenckich i hipotecznych, windykacji długów, oddłużania; tylko dział reklama
27. Ogłoszeń w formie listy słów kluczowych, tekst ogłoszenia musi być spójny i sensowny;
28. Leków i suplementów diety;
29. Papierosów, e-papierosów, tytoniu, alkoholu;
30. Bitcoinów, litecoinów, minerów.
31. Martwe zwierzęta.

Na serwerze nie wolno publikować nic nie mówiących ogłoszeń, takich jak „Zarabiaj dużo, więcej informacji
otrzymasz na e-mail”. Jeśli na portalu pojawi się niedopuszczalne ogłoszenie, zostanie ono usunięte.
Jeżeli użytkownik umieści dwa identyczne ogłoszenia, starsze zostanie oznaczone w systemie jako duplikat i usunięte.

Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez portal Findme24.eu właściciela Quandt
będącym administratorem danych osobowych
1. Przechowujemy i przetwarzamy Państwa adres e-mail oraz numer telefonu.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Quandt, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 10/7.
    Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora w Łodzi lub podmiotów działających na
    jej zlecenie przy realizacji celu przetwarzania danych.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania
     lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia
    przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
    lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną
    sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
    formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
    na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio
    do postanowień .Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne.
4. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody
    nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Quandt 
    będzie miała prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać
    na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu
     Quandt, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej
    przez Quandt.
5. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani drogą pocztową czy
    też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy
    kierować na adres:„Quandt”.
6. Quandt informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane mogą podlegać procesowi profilowania.